1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Amb la finalitat d’adaptar la nostra Política de Privacitat de Dades al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, que va entra en vigor el dia 25 de maig de 2018, posem en el vostre coneixement que:

El Responsable de tractament de les seves dades és l’entitat mercantil EXPERT LEGAL CONSULTING, S.L. – NIF: B65643207. Adreça Postal: C/ LONDRES 78, 1r. 4rta. – 08036 BARCELONA. Correu electrònic: info@expertlegalconsulting.com

En nom de l’empresa tractarem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los-hi el servei sol·licitat, realitzar la corresponent facturació i enviament de circulars del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers llevat en aquells casos en que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a EXPERT LEGAL CONSULTING, S.L.. estem tractant les seves dades personals, i per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Així mateix, l’informem que en qualsevol moment, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableixi la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició al nostre despatx, carrer Londres, 78, 1r, 4rta. – 08036 Barcelona o bé a través del següent correu electrònic a l’adreça: info@expertlegalconsulting.com

Per continuar vostè ha d’acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.